KOUPALIŠTĚ  -  v provozu

KOUPALIŠTĚ - v provozu

12.06.2019

bazén  - teplota vody 22°